Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, niet volledig of anderszins niet correct is. INNONET is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. INNONET noch haar toeleveranciers kunnen instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de site is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of grove schuld van INNONET c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via www.winkelsinveenendaal.nl aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Hoewel het streven van INNONET er op is gericht dat www.winkelsinveenendaal.nl continue toegankelijk is, kan INNONET geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website www.winkelsinveenendaal.nl, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. www.winkelsinveenendaal.nl kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. INNONET garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen.

INNONET is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op www.winkelsinveenendaal.nl leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door INNONET. INNONET is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar www.winkelsinveenendaal.nl

Suggesties, ideeën en materialen over www.winkelsinveenendaal.nl die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van www.winkelsinveenendaal.nl en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.